Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

Kríziskezelő Központ

Székesfehérvár Kríziskezelő Központ 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: (06 22) 503-433
Téli krízisügyelet: (06 20) 957-9410
e-mail:
krizis@fehervarkrizis.hu
Vezető: Zsabka Attila

Kríziskezelő Központ önálló intézményként 1992 áprilisában jött létre. s a különböző ellátási formák szoros egymásra épülésével és összekapcsolódásával működik.
A dolgozók szakmai tevékenységük minőségi fejlesztése érdekében képzéseken (addiktológia, motivációs technikák, és kommunikációs ismeretek), tréningeken (szupervízió, burnout) vesznek részt. Kollektívánk körében igény van olyan új elvárásokhoz igazodó ismeretek elsajátítására melyek, hatékonyabban segítik a klienskört a hajléktalan rendszer elhagyására.
Az ellátásokat igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik. Különösen magas az aktív korú, munkaviszonnyal nem rendelkező, a munkaerő-piacra be sem kerültek vagy kiszorultak száma. Ez határozza meg a szakmai irányvonalat, melynek célja a diszfunkciók kiküszöbölésével, az újrakezdés lehetőségének biztosításával az esélyegyenlőség megteremtése.
Az ellátás minden szintjén hosszútávú célként a munka világába való visszatérés vagy bejuttatás elősegítését, a tartós lakhatásban nyújtott támogatást tűztük ki, hogy ezzel esélyt teremtsünk a teljes társadalmi reintegrálódáshoz, a hajléktalan rendszertől való sikeres és végleges leváláshoz.
1999 óta fokozott figyelmet fordítunk az igényekhez igazodó képzésben, átképzésben való részvétel támogatására az intézmény végleges elhagyását segítő külső lakhatási formák biztosítására.
Intézményünk kiléptető rendszere az alábbiak szerint működik:
-átmeneti szálló,
-3 kiléptető lakás,
-albérleti támogatások

Ellátási formák:

Szociális és népkonyhán a regisztrált hajléktalanok, valamint a Családsegítő Központ által küldött rászorulók részére napi átlagban 150-160 adag étel kerül kiosztásra.
Nappali melegedő befogadó képessége 50 fő. Az itt dolgozók célzott beszélgetéseket folytatnak a kliensekkel s az együttműködni szándékozókat segítik krízishelyzetük megoldásában.
Utcai szociális szolgálat feladata az utcán élők -megközelítőleg 200 fő- helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szociális, mentális segítése s minden olyan tevékenység, mely helyzetük javítását szolgálja.
Éjjeli menedékhelyen 36 fő részére szolgáltatásaink lehetővé tesznek egy viszonylag elfogadható életvitelt, de a változtatás igényével élők továbbsegítése szociális munkánk fontos része.
Átmeneti szállások
Teljes körű ellátást biztosítanak, az aktív korú, jövedelemmel rendelkezők számára 1+1 évig. Az itt élőket esetfelelősök segítik a társadalmi reintegrálódásban, figyelembe véve személyes kondícióikat, speciális helyzetüket. Közülük kerülnek ki az intézményi tulajdont képező kiléptető lakások lakói.
Női hajléktalan átmeneti szálló 14 fő, Átmeneti szálló /ffi/ 41 fő elhelyezésére ad lehetőséget.
Átmeneti szálló 16 fő volt állami gondozott részére. Szakmai programja a fiatalok önálló életre való felkészítését célozza meg, mely előéletükből fakadóan igen specifikus.
A családok átmeneti otthona 20 fő / anya, gyermek / részére, szociális, pszichológiai, mentálhigiénés és jogi ellátást nyújt, szervezési, gondozási feladatokat lát el.
Stratégiai cél szolgáltatásaink bővítése, ellátottaink foglalkoztathatósági esélyeinek növelése, kirekesztődésük csökkentése. Céljaink leghatékonyabb eszköze a munka világába való visszavezetés, az ottani tartós jelenlét és az önálló lakhatás.
Ennek feltételei intézményi szinten:
-szakemberek képzése, szaktudásuk fejlesztése
-ellátottak foglalkoztathatósági esélye növelésére komplex felkészítő programok indítása
-képzések, átképzések szervezése, támogatása integrált formában (egyéni és munkaerő-piaci igények összehangolása)
-infrastrukturális beruházás (célcsoport részére csoportfoglalkozások, tréningek, képzések lebonyolításának
és a nyugodt felkészülés lehetőségének biztosítása)
-foglakoztatást segítő mentor, utógondozó képzés (segítő a munkahely keresésében, megtartásában, az intézményről való fokozatos leválásban)
-kiléptető lakások vásárlása (a megszerzett képességek megszilárdításának és a rendszerről való fokozatos leválás színtere)
-albérleti támogatás (teljes leválást megelőző utolsó intézményi támogatási forma)
-olyan esetmegbeszélő, esetmenedzseri csoportokat szervező hálózat működtetése megvalósítása, mely a szociális és gyermekvédelmi területen, valamint a bűnmegelőzésben és a civil szférában működő szervezetek együttműködését segíti az adott térségben működő különböző profilú intézményekkel, különösen a munkaügyi szervezetekkel, az ellátottak sikeresebb munkaerő-piaci (re-)integrációjának érdekében.
Intézményünk, mint a Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Központ 2003 novemberétől 2009-ig működött. Feladata volt a régió intézményei szakmai munkájának segítése, összehangolása, figyelembe véve az intézmények ellátásait, visszajelzéseit.Regionális Módszertani Központként a régió intézményei részére biztosítottuk a pályázati tanácsadást, szakmai napok rendezésével erősítettük az együttműködést, műhelymunkák szervezésével a kollektívát érintő szakmai kérdésekben teremtettük meg a folyamatos konzultáció lehetőségét.
Az adott időszakban megvalósultak:
-Szakmai találkozók, tanácskozások szervezése az ország régiós központjai vezetői, munkatársai részére
-Kérdőíves felmérés a régióhoz tartozó intézmények helyzetéről, intézmények látogatása
-Műhelymunkák, képzések a régió intézményeiben dolgozók számára
HEFOP 2.2 1-P.-2004-07-0023/4.0 azonosító jelű projekt keretében régiós szociális szakemberek és önkéntesek szakmai képzése (20006-09-01 - 2007-03-31)
HEFOP 4.2 1-P.-2004-10-0107/4.0 azonosító jelű projekt keretében Nappali Szolgáltató Centrum létrehozása a hajléktalanok részére (20006-08-15 - 2007-05-15)
Fejlesztési elképzeléseinket eddigi tevékenységünk és a magasabb szintű EU-s normákhoz, elvárásokhoz való igazodás igénye határozta meg. Irányát kijelölte a "Közép-Dunántúli Régió Szociális és Foglalkoztatási Fejlesztési Terve", tennivalókat meghatározta a "Regionális Akcióterv".