Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

 

TÁMFALAK (TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés) Hajléktalanoknak
TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

Az elmúlt 10 évben a Kríziskezelő Központban a hajléktalanok részére több sikeres lakhatási, foglalkoztatási, képzési projektet valósítottunk meg. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a hajléktalan emberek társadalmi integrációja, re-integrációja sikeresen csak komplex, a célcsoport sajátosságait figyelembe vevő, jól előkészített, valós igényeken alapuló projektekkel lehetséges.
A TÁMOP. 5.3.3 program lehetőséget teremt arra, hogy olyan széleskörű szolgáltatásokat kínáljunk, amely a városban élő 400 hajléktalan közel 10%-nak lehetőséget teremt életminőségük javítására, társadalmi integrációjuk elősegítésére.
A projekt célja a Székesfehérváron élő hajléktalanok társadalmi integrációjának elősegítése, a képzés, foglalkoztatás, lakhatás egymásra épülő komplex támogatásával. A hajléktalan személyek társadalmi megítélésének javítása, kirekesztettségük csökkentése.
Az önálló lakhatás lehetőségének biztosítása révén az intézmény rendszerből történő végleges leválás előmozdítása.
A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon városunkban a hajléktalanság fokozatos visszaszorításához, csökkentéséhez:

 • Olyan makro-környezet kialakításának szorgalmazása, mely a fedélnélküliek társadalmi integrációját hatékonyan támogatja, összeegyeztetve a célcsoport, valamint a társadalom igényeit.
 • A hajléktalan ellátás szemléletbeli változásának előmozdítása, melynek következményeként a szociális munka gyakorlatában kiemelkedő szerephez jut a munkaerő-piaci, társadalmi re-integráció, és a komplex, egymásra épülő szolgáltatások nyújtásának rendszerszemlélete.
 • A hajléktalan ellátó szervezetek és a projekttel kapcsolatba került, illetve bevont személyek, munkáltatók, intézmények közös érdekein alapuló kapcsolatrendszer kialakításának előmozdítása, a szervezetfejlesztés támogatása révén.

Projektünk tervezésekor a szükséglet felmérés eredményei szerint a válaszadók 90%-a kért segítséget a hajléktalanságból való kikerülésének érdekében. A képzettség oldaláról vizsgálva a megkérdezettek 40 %-a 8 általánossal, 41 %-a szakmával rendelkezik. A szakmák mára döntően elavultak, a fejlett technológiai követelményeknek nem felelnek meg, ez jelentősen nehezíti a célcsoport munkaerőpiacon történő megjelenését. A projekt egyik kiemelt eleme a képzés, átképzés ösztönzése és támogatása. A célcsoport közel 80 %-a kora és végzettsége alapján az írás, olvasás, számtani alapműveletek tekintetében komoly deficittel rendelkezik, ezért a projektbe bevontak 86 %-át tervezzük alapkompetencia fejlesztésbe irányítani.
A hajléktalanok projektbe való bevonása élethelyzetükből, életmódjukból adódóan különösen kockázatos. Ennek csökkentése érdekében a kiválasztás szakaszában fizikai, mentális állapotuk szűrését és pályaorientációs vizsgálatukat elengedhetetlennek tartjuk. A megalapozottabb kiválasztás érdekében az ellátórendszer teljes vertikumából a populáció 22 %-nak (kb. 80-90 fő) komplex szűrését tervezzük.
A munka világába való integráció támogatásának szükségességét támasztja alá felmérésünk, mely szerint a megkérdezettek 73%-a venne részt munkába állását segítő programban. A foglalkoztatás eredményessége érdekében felkerestük azokat a potenciális munkáltatókat, akik hajléktalanok foglalkoztatását vállalják, igényeiket figyelembe vettük a tervezésnél.
A hajléktalanok az önálló lakhatás hiányát tekintik a legnagyobb problémának. A felmérésben 73%-uk ennek megteremtéséhez kérte segítségünket. A projektben 35 fő számára készítünk egyéni fejlesztési tervet. Lakhatási és képzési támogatásban 18-18 fő, foglalkoztatási támogatásban (munkaszerződéses állába helyezés) 11 fő részesül.

A projekt megvalósításának ideje alatt igénybe vehető további szolgáltatások:

 • Rendszeres jogi tanácsadás a programban résztvevő ellátottak részére, általános és közbeszerzési jogi tanácsadás a menedzsment részére
 • Készségfejlesztő szocializációs tréning
 • Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda működtetése
 • Társadalmi integrációt segítő közösségi programok, csoportos szabadidős tevékenységek (sportesemény, kulturális esemény)
 • Önálló lakhatás biztosítása érdekében életvezetési tanácsadás nyújtása, lakhatási lehetőségek felkutatása, lakhatás megtartásának segítése, a támogatott személyek lakóhelyi beilleszkedésének segítése egyéni vagy csoportos szociális munka keretében,
 • Kisgyermekes szülők részére gyermekfelügyelet biztosítása munka és/vagy képzés, tréning idejére
 • Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása:
  • egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása, rögzítése,
  • személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására,
  • kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége,
  • képességfejlesztő csoportok a munkaerő-piaci részvétel támogatása érdekében,
  • felkészítés a munkavállalásra (pl. a projektrésztvevők tájékoztatása a munkával kapcsolatos jogaikról, a legális munkavégzés előnyeiről, munkahely látogatás),
  • foglalkoztatási lehetőségek felkutatása,
  • a kedvezményezett szervezet kapcsolattartása a munkaügyi központtal,
  • munkaszerződés megkötésének segítése,
  • munkahelyi beilleszkedés és teljesítés követése,
  • alapvető számítógépes ismeretek gyakorlása, idegen nyelv gyakorlása (nem képzés formájában),
  • munkába állás és munkában maradás segítése,
  • OKJ-s képzési lehetőségek felkutatása, képzés támogatása a célcsoport számára,
  • OKJ-s képzésben és más felnőttképzésben maradás támogatása,
  • krízisügyelet biztosítása (képzési, munkahelyi, lakhatási konfliktusok kezelésére),
  • kapcsolattartás a területen működő szociális szolgáltatásokkal,
  • a célcsoport programban való részvételének és egyéni életkörülményeinek nyomon követése (pl. fotódokumentáció),
  • a társadalmi integrációt segítő közösségi programok, szabadidő csoportos eltöltése szervezése (pl. kirándulás, sportesemény, kulturális esemény),
  • álláskereső, lakhatási, tanácsadói iroda szolgáltatásainak igénybevétele,
 • Pszichológus elérhetőségének folyamatos (havi 15 óra) biztosítása felmerülő munkahelyi, életvezetési, beilleszkedési problémák, kudarcok feldolgozásának hatékonyabb kezelésében és az esetlegesen felmerülő alkohol, drog, játékfüggőség esetén
 • Humán fejlesztés, tanácsadás a megvalósítók munkájának segítésére
  • Projektszervezet felépítése
  • Monitoring, ellenőrzés folyamata
  • Projektciklus-menedzsment (PCM) mint megvalósítási eszköz
  • Tájékoztatási és nyilvánossági követelmények
  • Projektek pénzügyi értékelése
  • Az eredmények fenntarthatóságának követelménye
  • Burn out (kiégés jelensége, megelőzése és kezelése)
  • Esetmegbeszélő csoport

 

Konzorciumi partner:
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.

A program teljes időtartama 2 év (2010. 03. 01. - 2012. 02. 28.)

Az elnyert támogatási összeg: 66 136 035 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Dokumentumok

Pályázati adatlap
Szükségletfelmérés
Szerződésmódosítási kérelem 2011-04-26
Kommunikációs terv
Tájékoztató tábla
PEJ I.
PEJ II.
PEJ III.
Sajtóanyag I.
Sajtóanyag II.
Sajtóanyag III.
Sajtóanyag IV.
Önmonitoring I.
Önmonitoring II.
Önmonitoring III.
Önmonitoring IV.
Információs füzet

Sajtóhírek a világhálón

2010-02-08 TÁMFALAK - Támogatott foglalkoztatás, lakhatás és képzés hajléktalanoknak
2010-02-08 Kiút a hajléktalanlétből
2010-02-08 Támogatói program hajléktalanokért
2010-02-09 Hatvanhatmilliós munka
2010-02-09 66 millió forintot nyert a Kríziskezelő Központ
2010-02-09 Hajléktalanokat támogatnak Székesfehérváron
2010-07-01 TÁMFALAK - képzések az önálló életért
2010-07-01 Uniós pénzből segítenek a hajléktalanoknak
2010-07-01 "TÁMFALAK" hajléktalanoknak
2010-07-09 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program: TÁMFALAK - képzések az önálló életért
2011-04-18 TÁMFALAK - sikeres a hajléktalanokat segítő program
2011-04-18 Esély az újrakezdéshez
2011-04-18 TÁMFALAK - sikeres program az újrakezdéshez
2011-09-29 Segítség hajléktalanoknak
2011-09-29 Támfalak egy új életért
2011-09-29 Támfalak - 35 hajléktalanon segítettek
2011-10-26 Hajléktalanok munkába állását és önálló lakhatását segíti a kríziskezelő I.
2011-10-26 Hajléktalanok munkába állását és önálló lakhatását segíti a kríziskezelő II.
2011-10-26 Hajléktalanok munkába állását és önálló lakhatását segíti a kríziskezelő III.
2012-02-28 Sikeres volt a Támfalak program I.
2012-02-28 Sikeres volt a Támfalak program II.
2012-02-28 TÁMFALAK -sikeres a hajléktalanoknak szóló program
2012-02-28 NFÜ honlapján meghívó a záró szakmai napra
2012-02-29 Sikeres volt a Támfalak, otthontalanokat segítő program megyénkben
2012-03-02 TÁMFALAK (TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés) Hajléktalanoknak