Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

NAPPALI SZOLGÁLTATÓ CENTRUM


8000 Székesfehérvár, Sörház tér 7.
Telefon: (06 22) 501-793
Fax: (06 22) 501-794
e-mail:
krizis@mail.datanet.hu
Vezető: Zsabka Attila
A Nappali Szolgáltató Centrum az ellátottak munka világába történő visszatérési törekvéseinek támogatása mellett helyet ad a segítő szakemberek szaktudásának folyamatos frissítésére, képzésére, az új elvárásokhoz illeszkedő és hatékony ismeretek elsajátítására is. Megvalósuló szolgáltatásaival hatékonyan támogatja az egyéb, szociális feladatokat ellátó intézmények közötti szakmai koordinációt.
Az EU-s pályázati úton elnyert összeg lehetővé tette, egy a nappali melegedő melletti ingatlan megvásárlását, a szakmai elvárásokhoz, a tervezett tevékenységekhez igazodó átalakítását, korszerű eszközökkel történő berendezését. A projekt megvalósulásával 639 nettó m2-el nőtt a nappali ellátás alapterülete. Az elérhető szolgáltatások számának mennyiségi és minőségi növekedése valósult meg.
A komplexum elérhető szolgáltatásai:
 • információs iroda
 • @-pont
 • számítógépes oktatóterem
 • könyvtár, tanulószoba
 • egyéni esetkezelő, interjú szoba
 • csoportfoglalkozások megtartására alkalmas helységek
 • elsősegély szoba
 • étkező
 • irodák
 • csomagmegőrző, adományraktár
 • mellékhelységek (WC, fürdő, mosó, szárító).

A leghátrányosabb helyzetű emberek számára a képzési és foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzájutás segítése meghatározó jelentőségű a foglalkoztatottságuk növeléséhez. Ez integrált megközelítésre épülő, célzott intézkedéseket kíván.
A piacgazdaság követelményeinek változásával indokolttá vált a szociális gondoskodásban résztvevők helyzetének újragondolása.
Akkor segítjük hatékonyan a munka világába való visszatérést, társadalmi visszailleszkedést, ha olyan sokrétű tevékenységet felvállalni képes komplexum jön létre, amely a rászorultak elvárásait tükröző képzési, szakértői, tanácsadói motivációs formák és tartalmak megvalósítását szolgálja.
A Nappali Szolgáltató Centrum létrehozásának indokoltságát támasztotta alá az a tény, hogy a nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők száma folyamatos emelkedést mutatott, a kihasználtság az éves átlagban meghaladja a 200%-ot.
A rászorulók tömeges megjelenésével az alapvető szolgáltatások biztosítása is komoly nehézségekbe ütközött. A szolgáltató egységek korszerűtlenek, alacsony komfortfokozatúak. A zsúfoltság miatt nincs lehetőség pihenésre, a szabadidő kultúrált eltöltésére, emberi kapcsolatok ápolására, s igen gyakran a higiéniai szükségletek kielégítése is problémát jelent.
A munka világába való visszatérést segítő programjaink szervezése és bonyolítása csak nehézkesen oldhatóak meg. Hely hiányában nem működhetnek az ismeretszerzéshez, képzéshez, foglalkoztathatósági szint emeléséhez kapcsolódó szolgáltatások (könyvtár, tanuló- csoportszoba, számítógép használat, internet hozzáférés) megléte szakmai szempontból elengedhetetlen.
Felméréseink azt bizonyítják, hogy a nappali ellátás szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi bővítésére egyaránt igen nagy az igény.
Nem elhanyagolható igényként merült fel a szociális segítő területen működő intézmények közötti együttműködés és szakmai koordináció megteremtése, melynek szintén feltétele egy korszerű infrastrukturális környezet kialakítása.
A projekttel olyan infrastrukturális környezetet alakítottunk ki, amelyben a hátrányos helyzetű csoportok /hajléktalan nők, romák, volt állami gondozottak és egyéb a kapcsolódó intézmények ellátottai/ társadalmi befogadását támogató programok, szolgáltatások komplexen megvalósíthatók.
Ezáltal a szociális problémákat hatékonyan kezelő, a szükségletekre adekvát módon reagáló, a szakmapolitikai elvárásoknak megfelelő szolgáltatások jöttek létre.

 • Megvalósulásával a képzések, és az adott térség társintézményeivel való szakmai programok színhelyéül szolgál.
 • A kapcsolódó intézményekkel való együttműködés által lehetővé válik egy preventív célú szakmai koordináció.
 • Javult az egyén pszicho-szociális helyzete, a felzárkózás és újrakezdés lehetősége pozitív irányú életmód és életszemlélet változást eredményez.
 • Az egyén saját erőforrásainak felszínre kerülésével és erősödésével egyre több a rendszer végleges elhagyására tett erőfeszítés lesz eredményes.
 • Várhatóan csökken a rendszerbe kerülő, a szociális ellátásra szoruló emberek száma, tehermentesítve ezzel az amúgy is kapacitáshiánnyal küzdő intézményeket.
 • A gazdasági igényekhez igazodó, korszerű ismeretekkel és szaktudással rendelkező célcsoportunk foglalkoztathatósági szintje nő.
 • Foglalkoztathatóságuk növelésével hozzájárulhatnak a régió hosszú távú versenyképességéhez.
 • Megfelelő tudás-bázis kialakításával, adaptációs képességek fejlesztésével, az alap kompetenciák elsajátítása révén visszaszerzett identitástudat segíti a rászorulók társadalmi beilleszkedését.

Fontos a meglevő innovatív kezdeményezések számának emelkedése és elterjesztése érdekében egy olyan hálózatos rendszer létrehozása, amelyben a helyi szereplők is helyet kapnak.
A projekt megvalósulásával javult:

 • az egyén munkaerő-piaci értéke
 • a munkaerő-piaci esélyegyenlőség (én-prezentáció, önismeret, információhoz jutás)
 • változtatás igénye
 • motiválhatóság eredményessége
 • megküzdési stratégiák alkalmazási szintje.

A Nappali Centrum rászorulók rehabilitációjának megvalósítását az alábbi szolgáltatásokkal, programokkal szolgálja:

 • fizikai és mentális állapotjavítást segítő tréningek
 • szakképesítést adó, szakképesítés korszerűsítését szolgáló képzések
 • kapcsolódó szolgáltatások (könyvtár, tanulószoba, álláskeresési technikák, számítógép használati ismeretek, internet hozzáférés, konzultáció, tanácsadás lehetősége)
 • egészségügyi alapszolgáltatás
 • szociális információs iroda működtetése
 • más, a célcsoport sajátos igényein alapuló szolgáltatások
 • kapcsolódó intézmények kollektívájának helyet ad szaktudásának frissítésére
 • Székesfehérvár körül található kistérségek (közöttük országos viszonylatban is hátrányos helyzetű Enying és Sárbogárd) különböző profilú szociális területen működő intézményeivel való együttműködés
 • intézmények közötti esetmegbeszélő, esetmenedzseri csoportok működtetése.

A projekt eredményeként megvalósuló komplexum és szolgáltatásai lehetővé teszik az érintettek életminőségét alapvetően meghatározó tényezők fejlődését, melyek következtében prognosztizálhatóvá válik egy pozitív irányú egzisztenciális változás és a teljesebb társadalmi visszailleszkedés sikere.