Üdvözöl a Kríziskezelő Központ
Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ Üdvözöl a Kríziskezelő Központ

„A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése”

Nappali Szolgáltató Centrum létrehozása a hajléktalanok számára
HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0107/4.0

A Kríziskezelő Központ önálló intézményként 1992 áprilisában jött létre, s a különböző ellátási formák szoros egymásra épülésével és összekapcsolódásával működik.
A dolgozók szakmai tevékenységük minőségi fejlesztése érdekében képzéseken (addiktológia, motivációs technikák, és kommunikációs ismeretek), tréningeken (szupervízió, kiégés) vesznek részt. Működő reintegrációt segítő szakmai programjaink hatékonyabbá tételéhez azonban igény van az elérhető képzési kínálat komplex bővítésére.
Az ellátásokat igénybe vevő hajléktalanok száma folyamatosan emelkedik. Különösen magas az aktív korú, munkaviszonnyal nem rendelkező, a munkaerő-piacra be sem kerültek vagy kiszorultak száma. Ez a sajnálatos tény határozza meg azt a szakmai irányvonalat, melyet szem előtt tartva egy komplex stratégia kidolgozása vált szükségessé, melynek célja a diszfunkciók kiküszöbölésével, az újrakezdés lehetőségének biztosításával az esélyegyenlőség megteremtése.
Az ellátás minden szintjén hossztávú célként a munka világába való visszatérés vagy bejuttatás elősegítését, a tartós lakhatásban nyújtott támogatást tűztük ki, bízva abban, hogy ezek megvalósulásával esélyt adhatunk a teljes társadalmi reintegrálódáshoz, a hajléktalan rendszertől való sikeres és végleges leváláshoz.
Intézményünk, mint Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Központ 2003 novemberében kezdte meg működését. Feladatai a régióban található intézmények szakmai munkájának segítése, összehangolása figyelembe véve az intézmények ellátásait, visszajelzéseit.
A nyertes projekt célja olyan infrastrukturális feltételek kialakítása, fejlesztése, mely a társadalmi kirekesztődés szempontjából veszélyeztetett emberek komplex, innovatív nappali ellátását szolgálja.
A tervezett „Nappali Szolgáltató Centrum” létrehozásával megvalósul az egyéb, szociális feladatokat ellátó intézmények közötti szakmai koordináció. A centrum a kliensek munka világába történő visszatérési törekvéseinek támogatása mellett helyet ad a segítő szakemberek szaktudásának folyamatos frissítésére, képzésére, az új elvárásokhoz illeszkedő és hatékony ismeretek elsajátítására is.
A pályázati úton elnyert összeg lehetővé teszi, egy a jelenlegi nappali melegedő melletti - fejlesztésre alkalmas - ingatlan megvásárlását, a szakmai elvárásokhoz, a tervezett tevékenységekhez igazodó átalakítását, korszerű eszközökkel történő berendezését.
A projekt megvalósulásával 639 nettó m2-el nő a nappali ellátás alapterülete. Az elérhető szolgáltatások számának mennyiségi és minőségi növekedése várható.

A projekt eredményeként megvalósuló komplexum elérhető szolgáltatásai:

1. információs iroda
2. számítógépes oktatóterem
3. könyvtár
4. egyéni esetkezelő, interjú szoba
5. csoportfoglalkozások megtartására alkalmas helység
6. étkező
7. irodák
8. mellékhelységek (WC, fürdő, mosó, szárító)
9. elsősegély szoba.

A leghátrányosabb helyzetű emberek számára a képzési és foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzájutás segítése meghatározó jelentőségű a foglalkoztatottságuk növeléséhez. Ez integrált megközelítésre épülő, célzott intézkedéseket kíván.
A piacgazdaság követelményeinek változásával indokolttá vált a szociális gondoskodásban résztvevők helyzetének újragondolása.
Akkor segítjük hatékonyan a munka világába való visszatérést, társadalmi visszailleszkedést, ha olyan sokrétű tevékenységet felvállalni képes komplexum jön létre, amely a rászorultak elvárásait tükröző képzési, szakértői, tanácsadói motivációs formák és tartalmak megvalósítását szolgálja.
A Nappali Szolgáltató Centrum létrehozásának indokoltságát támasztja alá az a tény, hogy a jelenlegi nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők száma folyamatos emelkedést mutat, a kihasználtság az éves átlagban meghaladja a 200%-ot.
A rászorulók tömeges megjelenésével az alapvető szolgáltatások biztosítása is komoly nehézségekbe ütközik. A szolgáltató egységek korszerűtlenek, alacsony komfortfokozatúak. A zsúfoltság miatt nincs lehetőség pihenésre, a szabadidő kultúrált eltöltésére, emberi kapcsolatok ápolására, s igen gyakran a higiéniai szükségletek kielégítése is problémát jelent.
A munka világába való visszatérést segítő programjaink szervezése és bonyolítása csak nehézkesen oldhatóak meg. Hely hiányában nem működhetnek az ismeretszerzéshez, képzéshez, foglalkoztathatósági szint emeléséhez kapcsolódó szolgáltatások (könyvtár, tanuló- csoportszoba, számítógép használat, internet hozzáférés) megléte szakmai szempontból elengedhetetlen.
Klienseink körében végzett felmérések azt bizonyítják, hogy a nappali ellátás szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi bővítésére egyaránt igen nagy az igény. Kollektívánk folyamatos szakmai fejlődése, pozitív irányú szemléletváltozása során komoly szellemi tőke és kapacitás halmozódott fel. A megszerzett tudás és ismeret a rászorulók szolgálatába csak akkor állítható, ha létrejön egy innovatív kezdeményezések megvalósítására is alkalmas komplexum.
Nem elhanyagolható igényként merül fel a szociális segítő területen működő intézmények közötti együttműködés és szakmai koordináció megteremtése, melynek szintén feltétele egy korszerű infrastrukturális környezet kialakítása.
A projekt hosszú távú célja a halmozottan hátrányos helyzetű hajléktalanok, munkanélküliek és/vagy nők, romák, volt állami gondozottak és egyéb szociálisan rászorultak társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmének hatékonyabbá tétele foglalkoztathatósági esélyeik növelésével, a munka világába való visszavezetés segítésével.
A projekttel olyan infrastrukturális környezetet alakítunk ki, amelyben a hátrányos helyzetű csoportok /hajléktalan nők, romák, volt állami gondozottak és egyéb a kapcsolódó intézmények ellátottai/ társadalmi befogadását támogató programok, szolgáltatások komplexen megvalósíthatók.
Ezáltal a szociális problémákat hatékonyan kezelő, a szükségletekre adekvát módon reagáló, a szakmapolitikai elvárásoknak megfelelő szolgáltatások jönnek létre.
 • Megvalósulásával a jövőbeni képzések, és az adott térség társintézményeivel való szakmai programok színhelyéül szolgál.
 • A kapcsolódó intézményekkel való együttműködés által lehetővé válik egy preventív célú szakmai koordináció.
 • Javul az egyén pszicho-szociális helyzete, a felzárkózás és újrakezdés lehetősége pozitív irányú életmód és életszemlélet változást eredményez.
 • Az egyén saját erőforrásainak felszínre kerülésével és erősödésével egyre több a rendszer végleges elhagyására tett erőfeszítés lesz eredményes.
 • Várhatóan csökken a rendszerbe kerülő, a szociális ellátásra szoruló emberek száma, tehermentesítve ezzel az amúgy is kapacitáshiánnyal küzdő intézményeket.
 • A gazdasági igényekhez igazodó, korszerű ismeretekkel és szaktudással rendelkező célcsoportunk foglalkoztathatósági szintje nő.
 • Foglalkoztathatóságuk növelésével hozzájárulhatnak a régió hosszú távú versenyképességéhez.
 • Megfelelő tudás-bázis kialakításával, adaptációs képességek fejlesztésével, az alap kompetenciák elsajátítása révén visszaszerzett identitástudat segíti a rászorulók társadalmi beilleszkedését.
Fontos a meglevő innovatív kezdeményezések számának emelkedése és elterjesztése érdekében egy olyan hálózatos rendszer létrehozása, amelyben a helyi szereplők is helyet kapnak.
A projekt megvalósulása esetén javulhat:
 • az egyén munkaerő-piaci értéke
 • a munkaerő-piaci esélyegyenlőség (én-prezentáció, önismeret, információhoz jutás)
 • változtatás igénye
 • motiválhatóság eredményessége
 • megküzdési stratégiák alkalmazási szintje.
A projekt közvetlen célja a rászorulók rehabilitációjának megvalósítását szolgáló Nappali Centrum létrehozása, az alábbi szolgáltatásokkal, programokkal:
1. fizikai és mentális állapotjavítást szolgáló tréningek
2. szakképesítést adó, szakképesítés korszerűsítését szolgáló képzések
3. kapcsolódó szolgáltatások (könyvtár, tanulószoba, álláskeresési technikák, számítógép használati ismeretek, internet hozzáférés, konzultáció, tanácsadás lehetősége)
4. egészségügyi alapszolgáltatás
5. szociális információs iroda működtetése
6. más, a célcsoport sajátos igényein alapuló szolgáltatások
7. kapcsolódó intézmények kollektívájának helyet ad szaktudásának frissítésére
8. Székesfehérvár körül található kistérségek (közöttük országos viszonylatban is hátrányos helyzetű Enying és Sárbogárd) különböző profilú szociális területen működő intézményeivel való együttműködés
9. intézmények közötti esetmegbeszélő, esetmenedzseri csoportok működtetése.

A projekt eredményeként megvalósuló komplexum és szolgáltatásai lehetővé teszik az érintettek életminőségét alapvetően meghatározó tényezők fejlődését, melyek következtében prognosztizálhatóvá válik egy pozitív irányú egzisztenciális változás és a teljesebb társadalmi visszailleszkedés sikere.


Dokumentumok
Táblaterv
Kommunikációs terv
Plakát
Sajtótájékoztató prezentáció
Szakmai program
Szórólap
Újságcikk
Ünnepélyes átadás információs füzete
Önmonitoring
Önmonitoring I.
Önmonitoring II.
Önmonitoring III.
Önmonitoring IV.
Önmonitoring V.
Sajtóhírek a világhálón
2004.09.17. EU-s pályázati pénzt nyerhet Székesfehérvár
2005.06.03. 238 millióért épül a Nappali Szolgáltató Centrum
2005.06.28. 2.6 milliárd forint támogatás
2006.03.22. Nappali Szolgáltató Centrum Fehérváron
2006.04.28. Polgármesteri tájékoztató a Városházán
2006.09.13. Szociális és Családvédelmi Bizottság
2006.10.03. Személyre szabva
2006.10.20. A tervek szerint halad a Nappali Szolgáltató Centrum
2007.03.23. Székesfehérvár a legsikeresebben pályázó magyar nagyváros
2007.03.24. Ügyesen pályáztunk
2007.06.09. Amikor kicsit szebb az élet...
2007.08.03. Befejezés előtt a Nappali Szolgáltató Centrum
2007.10.17. Átadták a Nappali Szolgáltató Centrumot
2007.10.17. Centrum hajléktalanoknak
2007.10.17. Fagyos reggelek jönnek
2007.10.18. Nappali szolgáltató centrum hajléktalanoknak Székesfehérváron
2007.10.18. Nappali szolgáltató centrum hajléktalanoknak